Home > Runtime Error > Free Pascal Error Code 215

Free Pascal Error Code 215

Contents

This can be caused by several problems: Lỗi bảo vệ chung (?) Ứng dụng đã truy cập vào vùng bộ nhớ không hợp lệ. Lỗi xãy ra khi có lệnh sử dụng hoặc sinh ra 1 số thực quá lớn. 206 Floating point underflow You are trying to use or produce too small real numbers. Contrary to Turbo Pascal, this error is only reported for 32-bit or 64-bit arithmetic overflows. Invalid pointer operation: Lỗi phép toán Con trỏ. http://blogeurope.net/runtime-error/free-pascal-error-code-0.php

[next] [prev] [prev-tail] [tail] [up] Appendix DRun-time errors Applications generated by Free Pascal might generate run-time errors when certain abnormal conditions are detected in the application. The sysutils unit installs a default exception handler which catches all exceptions and exits gracefully. 218 Invalid value specified Error 218 occurs when an invalid value was specified to a system However, if the heap has reached the maximum size allowed by the operating system or hardware, then you will get this error. Lỗi xảy ra khi có lệnh chỉ định Memory Exlicitly (?) với lệnh New, GetMen hoặc ReallocMem, hoặc khi 1 lớp đối tượng được tạo ra và tràn bộ nhớ.

Pascal Exit Code 201

Wed, 18 Jun 1902 08:00:00 GMT Tim Di#4 / 11 Runtime Error 215 : What is it? Trần Quốc Khánh January 21, 2016 at 8:46 pm Reply làm thế nào để chữa lỗi exit code 201 vậy Pingback: Macam-Macam ExitCode / Runtime Error Code pada Free Pascal - You want either MEAN := longint(BLOCK)*128 or MEAN := BLOCK*longint(128) . The behaviour in this case depends on the setting of ReturnNilIfGrowHeapFails.

String capacity is omitted and thus set to 255 by default. Invalid file handle: File thực hiện vô nghĩa. Hardware failure (Critical error): Lỗi ổ cứng. Pascal Runtime Error 216 Hy vọng bạn có thể dành ra chút thời gian để tới thăm địa chỉ website của mình: : capnhattinhot247 Update xu hướng thời trang rẻ số 1 cunxinhkala, 30/12/14 #2

Differences between 16- and 32-bit code Table of Contents 3. more stack exchange communities company blog Stack Exchange Inbox Reputation and Badges sign up log in tour help Tour Start here for a quick overview of the site Help Center Detailed Lỗi được báo khi 1 giá trị ký tự được đọc từ file kiểu Text, khi mà biến đọc vào là 1 biến số. (Lỗi 150-162 là lỗi phần cứng) Lỗi Lỗi 219.

rowntree Departement de chimie, Universite de Sherbrooke, Sherbrooke, Quebec, Canada Wed, 18 Jun 1902 08:00:00 GMT Selom Ofo#9 / 11 Runtime Error 215 : What is it? Pascal Exit Code 106 File chưa được mở. besides BLOCK is a word and MEAN is a longint. Lỗi xảy ra khi có lệnh sử dụng hoặc sinh ra 1 số thực quá nhỏ.

Runtime Error 2 Pascal

Trying to read from a file which was opened in write-only mode. Clarke's Law : It has yet to be proven that intelligence has any survival value. Pascal Exit Code 201 Stream registration error: Lỗi đăng ký luồng. Pascal Error Codes This can be caused by several problems: Dereferencing a nil pointer.

Lỗi được báo khi 1 biến kiểu Text chưa được mở bằng lệnh Rewrite. 106 Invalid numeric format Reported when a non-numeric value is read from a text file, when a Check This Out CRC error in data (Critical error): Lỗi kiểm tra độ dư vòng (Cyclic redundancy check - CRC) trong dữ liệu. Chồng đợi đã vượt qua giới hạn (có thể giảm dung lượng hoặc không xài biến cục bộ để giảm thiểu lỗi này) hoặc chồng đợi có lỗi. Lỗi xảy ra khi kết quả của 1 phép toán số học nằm ngoài giới hạn hỗ trợ của biến. Runtime Error 106 Pascal

Compiler Directives - 2.4. - Kênh Tri Thức Trang chủ Diễn đàn > Lập trình - Đồ họa > Lập trình ứng dụng > Pascal > Các lỗi Exit Code do Floating point underflow: Tràn dấu phẩy động Lỗi 207. if ? : if tanda tanya instagram lenovo a369i install path di lenovo A369i install path talk di lenovo A369i install sublime-text di ubuntu/linuxmint kpk kpk pascal libur 2014 libur 2015 http://blogeurope.net/runtime-error/free-pascal-error-code-201.php See also Error Generate run-time error Documentation generated on: Nov 14 2015 There10han's Blog When there's a will, there's a way Navigation Skip to content HomeOnline StoreReadMeAudioCard ReaderCasing / ProtectorHarddiskNetworkingUPS

Lỗi được báo khi lệnh Reset, Rewrite, Append, Rename và Erase được gọi với 1 biến chưa được khai báo. Runtime Error 103 Pascal Lỗi được báo khi đĩa đã đầy và có lệnh ghi vào đĩa đó. Invalid floating point operation: Lỗi số không xác định.

Lỗi 105.

Nhưng nếu Heap đã đạt giá trị cực đại cho phép bởi hệ điều hành hoặc phần cứng thì lỗi sẽ xảy ra. 204 Invalid pointer operation This you will get Developing web applications for long lifespan (20+ years) The 3x3 Hexa Prime Square Puzzle Open hemisphere is connected Generate a 6 character string from a 15 character alphabet Pep boys battery In GNU Pascal this program works without any problems. program factorial; function fact(n: integer): longint; begin

Quote: > > [ much snipped regarding error 215]> > > usually happens with long-integers. Quá nhiều file đã mở. Home Thủ thuật SEO Thủ thuật máy tính Các thủ thuật khác HI-Tech Phần mềm hay Tin công nghệ Game hay Sự kiện nổi bật Tin Hot Chuyện lạ Giải trí http://blogeurope.net/runtime-error/free-pascal-error-code-2.php CRC error in data: Lỗi kiểm tra độ dư vòng trong dữ liệu Lỗi 156.

Arthur C. Khi biên dịch với trình có Kiểm tra Vùng (Range-Checking) được mở, chương trình sẽ báo lỗi này nếu có lệnh gọi 1 phương pháp ảo (?) không có đối tượng This would make it easier for you to pinpoint the issue. Floating point overflow: Lỗi tràn số.

Lỗi được báo khi các lệnh sau được gọi: Close, Read, Write, Seek, Eof, FilePos, FileSize, Flush, BlockRead, và BlockWrite nếu chưa mở file. 104 File not open for input Reported Note that in Turbo Pascal series this program works only with Turbo Pascal 4.0 and higher due to the fact that earlier versions didn't have char datatype. program Camelcase

Pronuncia strana della "s" dopo una "r": un fenomeno romano o di tutta l'Italia?